Wasielak-Winkler

Badanie i ocena ofert

Etap badania i oceny ofert to okres wytężonej pracy Zamawiającego, prowadzonej często pod „czujnym okiem” Wykonawców, gotowych do zakwestionowania zarówno jego zaniechań jak i podejmowanych przez niego działań.


Podczas tego etapu Wykonawcy nie mogą i nie są bierni, na wezwanie Zamawiającego składają bowiem wyjaśnienia, dokumenty i oświadczenia. Jednocześnie Wykonawcy obserwują czynności jakie podejmuje Zamawiający wobec konkurentów i reagują na nie poprzez składanie pism oraz ostatecznie – odwołań.


W czasie tego pełnego napięcia okresu zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy powinni starannie wypełniać swoje obowiązki, co pozwoli na osiągnięcie celów. W przypadku Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia zamówienia, a w przypadku Wykonawców – uzyskania zamówienia publicznego do realizacji.

document-428330_1920
16.03.2016

Niepełna referencja a wykluczenie wykonawcy

http://e-mtrans.pl/index.php/dokumenty-2/
02.03.2016

Bezskuteczność samouzupełnienia dokumentów

przykladowy wpis w ceidg
25.02.2016

Odrzucenie oferty ze względu na PKD wykonawcy

wood-1146640_1920
21.02.2016

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

doctor-563428_1920
29.01.2016

Wadliwy konkurs na leczenie w szpitalu

1
29.01.2016

KRS po terminie składania ofert

handcuffs-921290_1280
20.01.2016

KRK – data wystawienia zaświadczenia

business-923018_1920
19.01.2016

Pochopne wykluczenie wykonawcy

https://www.flickr.com/photos/pictures-of-money/
16.01.2016

Grupowe ubezpieczenie OC i jego zakres

doctor-650534_1920
15.01.2016

Odrzucenie oferty przez NFZ

finance-108655_1280
13.01.2016

Wadium – konwalidacja gwarancji bankowej

document-428332_1280
12.01.2016

Wyjątki od zasady pisemności