Wasielak-Winkler
bus-712998_1280

Kalkulacja ceny autobusów a zmiana treści oferty

08.01.2016   |   
Julita Hoffmann

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, będące elementem wtórnym w odniesieniu do oświadczenia woli jakim jest oferta, mają co do zasady charakter oświadczeń wiedzy. Odnoszą się do skalkulowania ceny i przyjętych składników cenotwórczych oraz tylko w takim kontekście i celu powinny być oceniane.

Wezwanie o wyjaśnienia

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy pzp, zwracają się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Tak też było w przypadku Zakładu (…) w Tczewie, który wezwał Wykonawcę w postępowaniu na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (wyrok KIO 1787/14 z dnia 12 września 2014 r.). Wykonawca powołał się na okoliczność przyjęcia do kalkulacji ceny 28 autobusów, podczas gdy z siwz wynikało, iż do realizacji zamówienia niezbędnych było 30 autobusów. W tym zakresie użył on słów „Do wykonania przewozów użyjemy (…) 28 autobusów (…) część autobusów mamy całkowicie zamortyzowanych.”

Odrzucenie oferty

Zdanie to wywołało w Zamawiającym zdecydowaną wątpliwość odnośnie tego, ile faktycznie autobusów zaoferował Wykonawca. Zamawiający nie pokusił się jednak o dalsze wyjaśnienie przyjęcia do wyceny 28, a nie 30 pojazdów. Poszedł krok dalej i odrzucił ofertę Wykonawcy z uwagi na niezgodność treści oferty z siwz (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). W odwołaniu Wykonawca wskazał, dlaczego do kalkulacji przyjął tylko 28 autobusów. Przyczyną było posiadanie już 2 zamortyzowanych i spłaconych autobusów. Zastanawiające jest w jaki sposób Zamawiający z wyjaśnień rażąco niskiej ceny przeszedł do niezgodności treści oferty, tym bardziej, że sam nie wymagał podania w ofercie informacji odnoszących się do szczegółów świadczenia usługi w tym zakresie.

Błędy Zamawiającego

Zamawiający nie uwzględnił odwołania i podtrzymywał, że oświadczenie Wykonawcy było oświadczeniem woli o zamiarze użycia 28 autobusów i dlatego taką ilość Wykonawca przyjął do kalkulacji. Izba pod przewodnictwem arbiter Izabeli Niedziałek – Bujak słusznie uwzględniła kontekst i cel składanych wyjaśnień. Uznano, że oświadczenie wykonawcy stanowiło oświadczenie wiedzy o faktach cenotwórczych. W konsekwencji wyjaśnienia dotyczące założeń przyjętych do kalkulacji ceny, odnieść można było wyłącznie do wartości ceny, a nie sposobu wykonania usługi. Zamawiający nie wymagał na etapie złożenia oferty potwierdzenia w formie oświadczenia sposobu realizacji zamówienia, ani oświadczenia dotyczącego pojazdów. Zatem oświadczeniea dotyczące pojazdów nie stanowiło koniecznej treści oferty ocenianej pod kątem zgodności z siwz. Cytując uzasadnienie Izby w orzecznictwie wielokrotnie zwracano uwagę na brak możliwości oceny oferty w oparciu o oświadczenia/dokumenty, których złożenia Zamawiający nie żądał, co w przedmiotowym postępowaniu oznaczało brak możliwości wywodzenia negatywnych skutków dla wykonawcy z oświadczeń składanych w innym celu niż ustalenie sposobu świadczenia usługi.

Oświadczenia woli a oświadczenia wiedzy

Oświadczenie woli jest wyrazem woli powołania, zmiany lub zakończenia stosunku cywilnoprawnego. Dlatego też merytorycznym oświadczeniem woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest treść oferty, mianowicie oświadczenie wykonawcy, który jednostronnie zobowiązuje się do wykonania świadczenia opisanego przez Zamawiającego w razie wyboru złożonej przez niego oferty. Pojęcie oświadczenia wiedzy nie zostało dotychczas normatywnie zdefiniowane, zatem jego prawnej charakterystyki należy poszukiwać w orzecznictwie i doktrynie. Oświadczenia te stanowią akt wiedzy o określonych faktach, a ich cechą jest to, że mają charakter zdania w sensie logicznym, które może być prawdziwe albo fałszywe. Takimi właśnie oświadczeniami są np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, referencje czy zawiadomienie o wyborze.

Podsumowanie

W innym postępowaniu, na dostawę kontenera do zabudowy namiernika radiowego TCI prowadzonym przez Jednostkę Wojskową, Krajowa Izba Odwoławcza (przewodniczący Paweł Trojan) w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r. sygn. KIO 2569/12, uznała, iż wyjaśnienia składane przez wykonawcę w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy pzp mają charakter oświadczenia wiedzy. Są one bowiem elementem wtórnym w odniesieniu do oświadczenia woli, jakim jest oferta. Odnoszą się do sposobu skalkulowania wynagrodzenia, za które wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia. Za powyższym przemawia również treść normy prawnej wyrażonej w art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, która wskazuje jakiego rodzaju informacje mogą stanowić przedmiot wyjaśnień podlegający ocenie Zamawiającego. Są to informacje zawierające wyjaśnienia w zakresie składników cenotwórczych, a więc odnoszą się do określonych faktów mających wpływ na skalkulowanie wynagrodzenia. Tym samym wyjaśnienia zawierające tego rodzaju elementy są oświadczeniami wiedzy.

Takie stanowisko nie wyklucza jednak wyjątku od reguły, który należałoby potraktować indywidualnie. Byłoby nim oświadczenie wykonawcy zawarte w treści wyjaśnienia rażąco niskiej ceny ujawniające wprost, że wykonawca nie objął wyceną całości przedmiotu zamówienia. Wpływ takiego oświadczenia na spełnienie przesłanek podstawy do odrzucenia z powodu niezgodności treści oferty z siwz zależałby jednak od kontekstu i szczegółów danej sprawy.

Podziel się artykułem

Drukuj E-mail

Julita Hoffmann

jest radcą prawnym

Więcej artykułów:   tego autora   |   z tej kategorii

Julita Hoffmann
Powrót

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

temat specjalny

TZO / Wadium

czytaj więcej