Wasielak-Winkler
pay-598853_1920

Jedno zamówienie publiczne

29.01.2016   |   
Julita Hoffmann

W celu oceny czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem niezbędne jest przeprowadzenie testu tożsamości.

Zarzut dzielenia zamówienia

Jednym z najbardziej dotkliwych zarzutów stawianych przez Instytucję Zarządzającej w zakresie wydatkowania środków UE niezgodnie z ustawą pzp jest niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części. W jednym z postępowań kontrolnych zdaniem Instytucji Zarządzającej [dalej:IZ] zamówienia na dostawę sprzętów medycznych współfinansowane z jednego projektu UE stanowią rodzajowo i funkcjonalnie jedno zamówienie. Ich wartość w celu doboru właściwej procedury winna zostać zsumowana. Taka nieprawidłowość jest obarczona korektą finansową w wysokości 25% wartości dofinansowania.

Jedno zamówienie – test tożsamości

Kwestią istotną w zakresie tego zarzutu jest dokonanie oceny istnienia JEDNEGO ZAMÓWIENIA z art. 32 ust. 2 ustawy pzp. W tym celu Zamawiający mogą posiłkować się wykładnia UZP zawartą w trzech opiniach:

– szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej,
– zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym,
– szacowanie wartości zamówień i plany zamawiającego dotyczące udzielenia zamówień.

Z opinii powyższych wynika, co bywa bezsporne między IZ a szpitalami, iż w celu oceny czy mamy do czynienia z JEDNYM ZAMÓWIENIEM Zamawiający winien przeprowadzić tzw. test tożsamości, mianowicie ustalić czy zaistniały w przypadku planowanych dostaw:

– tożsamość przedmiotowa –dostawy o tym samym przeznaczeniu,
– tożsamość podmiotowa – możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę oraz
– tożsamość czasowa – możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie.

Niespełnienie chociażby jednej z tożsamości powoduje ustalenie przez Zamawiającego, że mamy do czynienia z odrębnymi zamówienia.

Tożsamość czasowa i przedmiotowa

W zakresie realizacji projektu tożsamość czasowa jest traktowana szczególnie. Zazwyczaj Zamawiający znają ilość i rodzaj zamówienia, gdyż powołują się na nie we wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji kiedy istnieje możliwość oszacowania zamówienia z góry na cały okres realizacji projektu i można udzielić zamówienia jednorazowo w ramach jednego postępowania to mówimy o spełnieniu tożsamości czasowej w projekcie. Tożsamość czasową sprawdzamy jako pierwszą. Następnie badana jest tożsamość przedmiotowa.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie zamówienia, należy zgodnie z oceną Komisji Europejskiej (przytoczoną w powyższej opinii UZP o zamówieniach publicznych na roboty budowlane) badać jego gospodarczą i techniczną funkcję. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: ETS, obecnie: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w wyroku z dnia 5 października 2000 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (C-16/98) dokonał analizy przeznaczenia w kontekście funkcji technicznej i gospodarczej na przykładzie remontu i rozbudowy sieci zasilania elektrycznego i oświetlenia publicznego w wyniku czego stwierdził, że stanowią odrębne zamówienia. ETS, biorąc pod uwagę odrębne funkcje techniczne i gospodarcze obu sieci (tj. sieć zasilania elektrycznego ma na celu transport energii elektrycznej przez dostawcę do indywidualnego konsumenta końcowego, a konsument płaci za to co zużywa, natomiast sieć oświetlenia publicznego jest przeznaczona do oświetlenia miejsc publicznych korzystając z energii dostarczanej przez sieć zasilania elektrycznego, a koszty pokrywa władza, które następnie odzyskują od obsługiwanej populacji) uznał każdą z sieci odrębnym zamówieniem. Tożsamość przedmiotowa sprzętów medycznych została opisana w artykule Tożsamość przedmiotowa sprzętu medycznego natomiast tożsamość podmiotowa sprzętów medycznych została opisana w artykule Tożsamość podmiotowa sprzętu medycznego.

Podsumowanie

Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej na realizację określonego projektu) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Podziel się artykułem

Drukuj E-mail

Julita Hoffmann

jest radcą prawnym

Więcej artykułów:   tego autora   |   z tej kategorii

Julita Hoffmann
Powrót

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

temat specjalny

TZO / Wadium

czytaj więcej