Wasielak-Winkler

Obronność

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa stanowią istotną część całego rynku zamówień publicznych na terenie UE. Znaczenie tych zamówień będzie wzrastać z uwagi na aktualną sytuację międzynarodową. Podczas szczytu NATO w Newport we wrześniu 2014 r. państwa sojusznicze wyraziły wolę zwiększania wydatków na obronność, w tym zwiększania nakładów na modernizację techniczną w perspektywie dziesięcioletniej.

W polskim systemie zamówień publicznych znaczenie dziedziny obronności wzmocnione zostało poprzez wprowadzenie w 2012 roku do Ustawy Prawo zamówień publicznych rozdziału 4a – pt. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Podstawowy cel nowelizacji stanowiło wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych dotyczących udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Powołane przepisy wprowadziły szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie przebiegu prowadzonych postępowań, takich jak : dodatkowe przesłanki dla wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenie oferty czy też unieważnienie postępowania – na podstawie innych przesłanek niż wymienionych w ustawie Pzp.

document-428330_1920
16.03.2016

Niepełna referencja a wykluczenie wykonawcy

telescopic-mirror-74034_1920
22.01.2016

W jakim trybie wybrać wykonawców do realizacji badania naukowego ?

business-923018_1920
19.01.2016

Pochopne wykluczenie wykonawcy

bus-712998_1280
08.01.2016

Kalkulacja ceny autobusów a zmiana treści oferty