Wasielak-Winkler

Korekty finansowe

Korekty finansowe są w zasadzie wyliczeniem kwoty pomniejszenia przyznanego umownie dofinansowania stanowiącego konsekwencje dopuszczenia się przez beneficjenta nieprawidłowości w związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie. Zatem korekty są istotnym problemem dla beneficjentów, gdyż ustalenie i nałożenie korekty wiąże się z konieczności oddania przyznanych środków z UE, czasami są to milionowe zwroty. Obowiązek taki wynika z rozporządzenia WE nr 1083/2006 zastąpionego dla nowego okresu programowania tj. lat 2014-2020, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Nowe rozporządzenie w swojej preambule wskazuje, że na nieprawidłowości beneficjenta trzeba mieć „wyraźne dowody”. Instytucje naliczające korekty często o tym zapominają. Udowodnienie nieprawidłowości wiąże się z wykazaniem trzech przesłanek: (1) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego poprzez (2) działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które (3) ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. Niewystarczające jest opieranie się na tzw. taryfikatorach, czyli tabelach wskazujących procentowe wyliczenie korekt odniesione do danego naruszenia prawa. Nieprawidłowości dotyczą najczęściej ustawy pzp i dlatego wykazanie wpływu na budżet poprzedzać musi szczegółowa analiza danego przypadku poparta wiedzą i doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych.

http://www.wroclaw.tvp.pl/18285074/wyzsze-doplaty-a-raczej-zwrot-pieniedzy-rolnikow
30.07.2018

Cofnięcie środków z UE jako przesłanka unieważnienia przetargu

labor-840129_1920
29.01.2016

Tożsamość podmiotowa sprzętu medycznego

patient-864838_1280
29.01.2016

Tożsamość przedmiotowa sprzętu medycznego

pay-598853_1920
29.01.2016

Jedno zamówienie publiczne

money-256305_1920
12.01.2016

Korekta finansowa za tłumaczenie przysięgłe