Wasielak-Winkler

TZO / Wadium

Instytucja związania ofertą ma między innymi na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego w udzieleniu zamówienia wybranemu wykonawcy poprzez zminimalizowanie jego ryzyka polegającego na tym, iż wybrany wykonawca bez żadnych konsekwencji dla siebie uchyli się od zawarcia umowy.

W zamówieniach publicznych instytucja związania ofertą ściśle łączy się z zabezpieczeniem oferty - wadium, które stanowić ma gwarancję zawarcia umowy na warunkach zawartych w ofercie ale już o wymiarze finansowym. Wadium, oznaczone przez Zamawiającego w konkretnej kwocie, spełnia także rolę swoistego warunku uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W praktyce stosowanie obu tych instytucji zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców wywołuje szereg wątpliwości, które też często znajdują swój finał przed KIO. Najczęściej problemy dotyczą prawnych skutków upływu TZO, zasady jednoczesności przedłużania TZO oraz okresu ważności wadium, interpretacji składanych oświadczeń w zakresie TZO oraz treści dokumentów wadialnych.

estate-raixa-1117519_1920
18.01.2016

Sprzedaż nieruchomości SP i JST – utrata wadium

finance-108655_1280
13.01.2016

Wadium – konwalidacja gwarancji bankowej

calendar-999172_1920
08.01.2016

Jak liczyć zawieszenie terminu związania ofertą

money-256282_1280
07.01.2016

Nie otwarcie oferty ze względu na formę wniesienia wadium

business-1012761_1920
07.01.2016

Wadium Konsorcjantów cz. 2

business-1012761_1920
02.01.2016

Wadium Konsorcjantów cz. 1

kalendarz 2
02.01.2016

Początek terminu związania ofertą