Wasielak-Winkler

Usługi leśne

Jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tzw. usługi leśne. Dla Zamawiających na etapie przygotowania postępowania istotnym problemem może być wybór przesłanek dla ustalenia wielkości pakietów oraz ich charakteru (pakiety kompleksowe lub specjalistyczne), wybór kryteriów pozacenowych odnoszących się do właściwości wykonawcy lub jakości, ustalenie zasad odbioru oraz rozliczania usług oraz wprowadzenie do umów zapisów dyscyplinujących wykonawców i wspierających jakość świadczonych usług (kary umowne, możliwość rozwiązania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy).

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na tzw. usługę leśną musi dysponować znacznym potencjałem sprzętowym jak - harwestery, forwardery, pługi, konie, ciągniki, wykaszarki, pilarki oraz osobowym - profesjonalną grupą pracowników. Dla uzyskania takiego potencjału często wykonawcy ubiegają się o zamówienie w ramach konsorcjum. Znaczna konkurencja występująca pomiędzy zakładami usług leśnych oraz często niejasne zapisy siwz powodują, iż wykonawcy wnoszą odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

meadow-196567_1920
30.03.2016

Brak w formularzu ofertowym a oczywista omyłka

wood-1146640_1920
21.02.2016

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

winter-673918_1280aaa
22.01.2016

Usługi leśne poza ustawą PZP

whale-347375_1280
13.01.2016

Zbycie nieruchomości parku narodowego

Bez tytułu
08.01.2016

Uzupełnienie dokumentu nieżądanego