Wasielak-Winkler

Koncesje / PPP

Regulacja dotycząca koncesji na roboty budowlane i usługi ma charakter kompleksowy szczegółowo określający zasady i tryb wyboru koncesjonariusza oraz zawierania umowy koncesji, a także obejmujący środki ochrony prawnej przysługujące w związku z udzieleniem koncesji. Odmiennie ustawa o PPP, która w kluczowych zakresach: wyboru partnera prywatnego i umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, odsyła do stosowania ustawy o koncesji i ustawy Pzp.


Istotnym jest, że w przypadku koncesji wynagrodzenie stanowi wyłączne prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków lub wyłączne prawo do wykonywania usługi w tym pobierania pożytków albo takie prawo wraz z zapłatą. Co do zasady wynagrodzenie pochodzi nie od koncesjodawcy ale od podmiotów trzecich, w tym przykładowo użytkowników danego obiektu budowlanego – autostrady, krytej pływalni czy parku rozrywki. Ponadto kwestiami konstytutywnymi dla koncesji są: przeniesienie na koncesjonariusza odpowiedzialności związanej z zarządzaniem obiektem oraz ryzyka związanego z obsługą oraz użytkowaniem obiektu.


Odmiennie od koncesji - w przypadku PPP wynagrodzenie partnera prywatnego może pochodzić w całości albo w przeważającej części od podmiotu publicznego, przy czym zapłata wynagrodzenia jest uzależniona od rzeczywistego wykorzystania lub dostępności przedmiotu partnerstwa, dozwolone jest aby ryzyko ekonomiczne przedsięwzięcia w całości albo w przeważającej mierze spoczywało na podmiocie publicznym.

http://dziendobry.bialystok.pl/wp-content/uploads/2015/09/WSA1.jpg
08.02.2016

Zakres przedmiotowy skargi na czynności koncesjodawcy

sewerage-780582_1280
22.01.2016

Uzyskanie zezwolenia – przed czy po wyborze oferty?

connect-20333_1280
20.01.2016

Zapłata sumy pieniężnej – zastosowanie ustawy o koncesji