Wasielak-Winkler
surgery-590536_1920

Konsorcja nie dla lekarzy (cz. 1)

06.06.2016   |   
Violetta Wasielak-Winkler

Niektóre Szpitale udzielają zamówień na świadczenia zdrowotne dla lekarzy dopuszczając składanie ofert przez konsorcja tworzone przez indywidualne oraz indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, pomimo tego, iż przepisy ustawy o działalności leczniczej nie dopuszczają tej formy.

Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Podstawa prawna dla ogłaszania i prowadzenia postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta jest w ustawie o działalności leczniczej [udl]. Zgodnie z art. 26 ust. 1 udl zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych może zostać udzielone wyłącznie :

– podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, czyli podmiotowi leczniczemu oraz lekarzowi wykonującemu zawód w ramach 
działalności leczniczej jako praktykę zawodową, lub

– osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

W ściśle określonym zakresie procedura konkursowa uregulowana została poprzez odesłanie do konkretnych zapisów ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych [ufś] regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Świadczeniodawców na podstawie umowy z NFZ. W niniejszym artykule odniosę się wyłącznie do kwestii powoływania tzw. konsorcjów przez lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa.

Konsorcja Świadczeniodawców

Przełomem w procedurze udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne stało się wprowadzenie przepisu art. 132 a ufś, który w określonej sytuacji dopuścił aby Świadczeniodawcy wspólnie ubiegali się o zawarcie i wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku Świadczeniodawcy zobowiązani zostali do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto w ust. 3 powołanego przepisu wprowadzona  została zasada, iż Świadczeniodawcy wspólnie występujący ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawodawca tym samym dopuścił aby Świadczeniodawcy w postępowaniach prowadzonych przez NFZ tworzyli Konsorcja.

Czemu nie Konsorcja lekarzy?

Idea składania ofert przez Konsorcjów występowała w praktyce części Szpitali, lecz raczej miała charakter lokalny. Dyrektorzy Szpitali upatrywali w Konsorcjach korzyści polegające na: ograniczeniu kosztów działalności oraz obsługi administracyjnej w zakresie zarządzania oddziałem oraz jego rozliczania, co dawało lekarzom – konsorcjantom potencjał do zwiększenia wynagrodzeń. Wydawać by się mogło, że skoro idea konsorcjów jest korzystna zarówno dla Szpitali jak i lekarzy, to brak przeszkód aby ten pomysł realizować. Na przeszkodzie stanęła jednak przeszkoda oczywista – ewidentny brak podstaw prawnych, które umożliwiałyby udzielanie zamówień na wykonywanie świadczeń zdrowotnych lekarzom.

Zauważyć bowiem należy, iż przepis art. 132 a ufś nie ma zastosowania do postępowań o udzielenie zamówienia w trybie art. 26- 27 udl prowadzonych przez Szpitale, bowiem zakres odesłań do przepisów ufś jest ściśle limitowany i rzeczony przepis nie został wśród nich wymieniony.

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia wobec tzw. konsorcjów lekarzy?

Negatywne. Zdaniem MZ na przeszkodzie w udzielaniu zamówień lekarzom zrzeszonym w tzw. konsorcja staje brak podstawy prawnej, czyli wyżej wspomniany brak odesłania w art. 26 ust. 4 udl do art. 132 a ufś, który reguluje kwestie konsorcjum oraz wyraźne wskazanie, iż wyjątkiem od zasady wykonywania działalności za pomocą własnego przedsiębiorstwa (dotyczy podmiotów leczniczych) jest indywidualna praktyka zawodowa wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego ( np. szpitala) na podstawie umowy z tym podmiotem.

Konkluzja

Bezsprzecznie w aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych, które dawałyby Szpitalowi legitymację do zamieszczania w warunkach konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zapisu o możliwości składania oferty przez tzw. konsorcja. Zauważyć należy, dwie okoliczności:

– to ustawodawca decyduje czy dozwala na składania ofert w ramach konsorcjów, co znajduje potwierdzenie nie tylko w ufś ale także w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzając jednocześnie podstawowe zapisy dotyczące reprezentacji konsorcjum oraz jego odpowiedzialności;

–  wykonywanie zawodu w ramach działalności leczniczej odbywa się na zasadach określonych w udl oraz przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Tych wymogów nie spełnia tzw. konsorcjum, które nie zostało wprowadzone jako dozwolona forma wykonywania zawodu lekarza.

Podziel się artykułem

Drukuj E-mail

Violetta Wasielak-Winkler

jest radcą prawnym

Więcej artykułów:   tego autora   |   z tej kategorii

Violetta Wasielak-Winkler
Powrót

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

temat specjalny

TZO / Wadium

czytaj więcej