Wasielak-Winkler

Kontrola

Od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego możliwa jest jego kontrola. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który może wszcząć kontrolę doraźną z urzędu lub na wniosek w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.


W toku kontroli Prezes UZP może m.in. żądać od kierownika i pracowników Zamawiającego oraz innych podmiotów udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień. Po zakończeniu kontroli doraźnej Zamawiającemu zostanie doręczona informacja o wyniku kontroli, która będzie zawierać w szczególności wskazanie stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy lub informację o ich braku. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do wyników kontroli. W przypadku gdy Prezes UZP nie uwzględni zastrzeżeń, zostaną one przekazane do KIO, która podejmie w sprawie uchwałę, wiążącą dla Prezesa UZP.

surgery-590536_1920
06.06.2016

Konsorcja nie dla lekarzy (cz. 1)

labor-840129_1920
29.01.2016

Tożsamość podmiotowa sprzętu medycznego

patient-864838_1280
29.01.2016

Tożsamość przedmiotowa sprzętu medycznego

pay-598853_1920
29.01.2016

Jedno zamówienie publiczne

mark-516279_1920
26.01.2016

Komisja przetargowa – szczegółowy podział zadań

organization-68954_1920
26.01.2016

Art. 6a ustawy pzp – plan zamówień

telescopic-mirror-74034_1920
22.01.2016

W jakim trybie wybrać wykonawców do realizacji badania naukowego ?

ambulance-974409_1920
20.01.2016

Przetarg czy konkurs na usługę transportu sanitarnego

warunek finansowy - zdjęcie do artykułu
15.01.2016

Warunek finansowy – nowe postulaty

microscope-385364_1280
14.01.2016

Instytuty badawcze stosują p.z.p.

money-256305_1920
12.01.2016

Korekta finansowa za tłumaczenie przysięgłe

school-bus-867299_1280
10.01.2016

Zmowa przetargowa na usługi transportowe