Wasielak-Winkler

Kontrola

Od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego możliwa jest jego kontrola. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który może wszcząć kontrolę doraźną z urzędu lub na wniosek w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.


W toku kontroli Prezes UZP może m.in. żądać od kierownika i pracowników Zamawiającego oraz innych podmiotów udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień. Po zakończeniu kontroli doraźnej Zamawiającemu zostanie doręczona informacja o wyniku kontroli, która będzie zawierać w szczególności wskazanie stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy lub informację o ich braku. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do wyników kontroli. W przypadku gdy Prezes UZP nie uwzględni zastrzeżeń, zostaną one przekazane do KIO, która podejmie w sprawie uchwałę, wiążącą dla Prezesa UZP.

business-1012761_1920
02.01.2016

Wadium Konsorcjantów cz. 1