Wasielak-Winkler
money-256305_1920

Korekta finansowa za tłumaczenie przysięgłe

12.01.2016   |   
Julita Hoffmann

Wymaganie tłumaczenia przysięgłego treści oferty nie stanowi nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców.

Wymaganie tłumaczenia przysięgłego

Zamawiający w rozdziale siwz dotyczącym opisu sposobu przygotowania oferty obok postanowień dotyczących parafowania stron oferty, spięcia i jej ponumerowania wymagał, aby wszelkie tłumaczenia były sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Instytucja Zarządzająca podczas weryfikacji dokumentacji postępowań przeprowadzonych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE na zakup sprzętu medycznego uznała powyższe wymaganie za nieprawidłowość w znaczeniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1083/2006, za którą należy ustalić korektę finansową w wysokości 5% zgodnie z pkt 20 tabeli 1 Taryfikatora, mianowicie Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Powyższe zdaniem Instytucji stanowiło naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy pzp w zw. z § 6 ust. 4 rozporządzenia ws. dokumentów

Ustawa pzp reguluje kwestie tłumaczenia dokumentów głównie w odniesieniu do dokumentów podmiotowych i przedmiotowych zgodnie z rozporządzeniem ws. dokumentów wydanym na podstawie art. 25 ust.1 ustawy pzp. Jak wskazuje §6 ust. 4 rozporządzenia ws. dokumentów dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy pzp. Zatem dokumenty przedmiotowe i podmiotowe sporządzone w obcym języku winny być złożone wraz ze zwykłym, nieprzysięgłym tłumaczeniem, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę z art. 9 ust. 3 ustawy pzp.

Wskazówka dotycząca formy treści oferty

Instytucja Zarządzająca pominęła istotną w sprawie kwestię. Zamawiający umieścił zapis odnoszący się do tłumaczenia przysięgłego w rozdziale siwz nazwanym opisem sposobu przygotowania oferty. Tym samy określił wagę danego wymagania jako odnoszącego się wyłącznie do treści oferty, a nie do dokumentów podmiotowych (warunków udziału) czy dokumentów przedmiotowych. Dlatego też wymaganie dotyczące tłumaczenia przysięgłego dotyczyło dokumentów zawierających wyłącznie oświadczenia woli w zakresie sposobu wykonania zobowiązania tj. formularza ofertowego, specyfikacji technicznej, opisu szkolenia czy koncepcji wykonania dostawy. Nie dotyczyło ono dokumentów przedmiotowych np. deklaracji zgodności. W związku z powyższym wymaganie dotyczące tłumaczenia przysięgłego, a odnoszące się do treści oferty nie mogło naruszyć rozporządzenia ws. dokumentów, gdyż nin. rozporządzenie dotyczy tylko i wyłącznie wymagań w zakresie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych. Zamieszczenia w siwz wymagań dotyczących przygotowania oferty takich jak numeracja stron, spięcie oferty, czy tłumaczenie przysięgłe treści oferty stanowi jedynie wskazówkę dla wykonawców.

Orzecznictwo

W uchwale Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP z dnia 7 stycznia 2010 r. w składzie z Barbarą Bettman (sygn. akt KIO/KD 56/09) wydanej w wyniku zastrzeżeń kontroli doraźnej Prezesa UZP stwierdzono, że wymóg żądania tłumaczenia oferty w języku obcym przez tłumacza przysięgłego  nie mogło mieć wpływu na wynik postępowania i nie stanowi rażącego naruszenia skutkującego nieważnością umowy. Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 września 2008 r. KIO/UZP 897/08, 903/08, 929/08 dotyczącym Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego we Wrocławiu, izba w składzie trzyosobowym stwierdziło, że brak tłumaczenia przysięgłego nie wpływa na treść oferty, lecz na jego formę. Zamawiający zawarł postanowienia dotyczące tłumaczenia przysięgłego w części zawierającej wskazówki jak należy przygotować ofertę, a więc postanowienia te odnoszą się wyłącznie do dokumentów zawierających treść oferty, a zatem nie odnoszą się do dokumentów o innym charakterze tj. dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu czy wadium.

Podsumowanie

Obowiązek tłumaczenia przysięgłego odnoszący się do sposobu przygotowania oferty należy uznać jako wskazówki odnośnie formy dokumentów, podobne jak wymaganie w zakresie numeracji czy spięcia stron oferty. W konsekwencji takie wymaganie nie stanowiło naruszenia art. 25 ust. 1 ustawy pzp i rozporządzenia ws. dokumentów.

Podziel się artykułem

Drukuj E-mail

Julita Hoffmann

jest radcą prawnym

Więcej artykułów:   tego autora   |   z tej kategorii

Julita Hoffmann
Powrót

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

temat specjalny

TZO / Wadium

czytaj więcej