Wasielak-Winkler
email-604009_1920xxxxxxxxxxx

Miejsce składania ofert a adres zamawiającego

03.01.2016   |   
Arkadiusz Balcerowicz

Doręczenie oferty do siedziby zamawiającego, ale innej komórki organizacyjnej niż przewidzianej w siwz, skutkuje tym, że oferta nie została skutecznie doręczona.

Biuro podawcze zamiast sekcji ds. zamówień publicznych

W sprawie odwoławczej w branży HR rozpoznanej w dniu 18.03.2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 432/15) analizowała następujący stan faktyczny. Zamawiający – Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w W. unieważnił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp postępowanie na świadczenie usługi pracy tymczasowej z tej przyczyny, że jeden z wykonawców doręczył ofertę do biura podawczego zamawiającego zamiast do sekcji ds. zamówień publicznych. Ofertę tego wykonawcy do właściwej sekcji przekazano po terminie składania ofert (różnica 18 minut). W tym układzie zamawiający uznał, że z winy jego komórek organizacyjnych (brak należytej komunikacji) oferta ww. wykonawcy nie dotarła do właściwego pokoju w zakreślonym w SIWZ terminie, a zatem, zachowując równość szans wszystkich oferentów należało unieważnić postępowanie z powodu zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

SIWZ przewidywał rygor dla błędnego doręczenia

Wskutek unieważnienia inny wykonawca, niezadowolony z decyzji zamawiającego, wniósł do KIO odwołanie wskazując, iż doszło do naruszenia ustawy Pzp w związku z nieuprawnionym unieważnieniem przetargu oraz zaniechaniem badania i oceny ofert prawidłowo złożonych, tj. z wyjątkiem oferty błędnie doręczonej. Odwołujący powołał przy tym treść przedmiotowego SIWZ, która wskazywała, że: oferty należy składać w Samodzielnej Sekcji ds. zamówień publicznych Sądu Okręgowego […]; pod rygorem: złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

Art. 36 ust. 1 pkt 1 a pkt 11 p.z.p.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przepisy ustawy Pzp zawierają w stosunku do Kodeksu cywilnego i jego teorii oświadczenia woli (art. 61 k.c.) przepisy szczególne zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 p.z.p. Stanowią one, że zamawiający w SIWZ odrębnie definiuje adres zamawiającego oraz miejsce składania ofert. Miejsce składania ofert to konkretyzacja w postaci numeru pokoju, numeru budynku, sekcji itp. w ramach struktury zamawiającego. Skoro zatem w przedmiotowym postępowaniu zamawiający wprost nazwał miejsce składania ofert, określając przy tym termin końcowy, to zaniechanie po stronie wykonawcy (w imieniu którego ofertę doręczał kurier) oraz zamawiającego (rzekomy brak komunikacji) nie uzasadnia unieważnienia postępowania tylko z tej przyczyny, że oferta jednego z wykonawców dotarła z biura podawczego do właściwej sekcji i pokoju po terminie składania ofert. KIO uznała, że zapisy SIWZ o miejscu i czasie składania ofert były jednoznaczne i ryzyko błędnego doręczenia oferty obciążało wykonawcę. Wg Izby było to tym bardziej uzasadnione, że zamawiający przewidział rygor pominięcia oferty błędnie doręczonej, jeśli jej przekazanie do właściwej sekcji spowoduje przekroczenie terminu składania ofert.

Unieważnienie czynności unieważnienia

Skutkiem powyższego rozumowania było unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i nakazanie zamawiającemu badanie i ocenę ofert prawidłowo złożonych, tj. z wyłączeniem oferty wykonawcy, który doręczył ofertę do biura podawczego. Izba uznała, że ustawodawca dał zamawiającemu możliwość swobodnego decydowania o miejscu i terminie składania ofert. Tym samym, jeśli zamawiający ma rozbudowaną strukturę organizacyjną uzasadnionym było wyznaczenie do doręczeń konkretnej sekcji i pokoju zamiast biura podawczego. Błąd kuriera obciąża wykonawcę zlecającego mu usługę doręczenia.

Podziel się artykułem

Drukuj E-mail

Arkadiusz Balcerowicz

jest radcą prawnym

Więcej artykułów:   tego autora   |   z tej kategorii

Arkadiusz Balcerowicz
Powrót

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

temat specjalny

TZO / Wadium

czytaj więcej