Wasielak-Winkler

Przetarg cywilny

Przetarg stanowi odrębnie uregulowany w kodeksie cywilnym sposób zawierania umów, który ma umożliwić osobom lub podmiotom zainteresowanym zawarcie określonej umowy, wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania potencjalnych oferentów oraz wolności kontraktowej.


Stosowanie przetargów cywilnych jest powszechne dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, szczególnie tych, które korzystają z dotacji unijnych. Wydatkowanie środków pozyskanych z UE musi bowiem odbywać się co do zasady zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków dla poszczególnego programu, do których zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. Konsekwencją wystąpienia nieprawidłowości w zakresie wydatkowania tych środków może być nałożenie tzw. korekt finansowych lub koniecznością zwrotu środków już wydatkowanych.


Przetargi cywilne stosują także niektóre podmioty z sektora finansów publicznych lub stanowiące własność Skarbu Państwa (Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie).

window-770535_1920
05.04.2016

Odwołanie przetargu cywilnego

mayor-917149_1920
01.04.2016

Względna i bezwzględna nieważność umowy zawartej w przetargu cywilnym

estate-raixa-1117519_1920
18.01.2016

Sprzedaż nieruchomości SP i JST – utrata wadium

whale-347375_1280
13.01.2016

Zbycie nieruchomości parku narodowego

euro-163475_1280
11.01.2016

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po podwyższeniu tzw. progu bagatelności