Wasielak-Winkler
http://pixabey.com

Foto: Autor Zdjęcia | pixabey.com

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

05.01.2016   |   
Arkadiusz Balcerowicz

Precyzyjne wskazanie, jakie dane zostaną uwzględnione dla potrzeb obliczania wskaźnika płynności finansowej ma znaczenie dla zachowania zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz transparentności działań zamawiającego, zwłaszcza wobec niespornej okoliczności, że w obrocie funkcjonują różne wzory obliczenia wskaźnika płynności finansowej – wyrok KIO z dnia 22.05.2015 r. (KIO 952/15).

Wykluczenie z postępowania

W jednym z postępowań prowadzonym przez spółkę kolejową na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z infrastrukturą techniczną doszło do wykluczenia jednego z wykonawców, czego skutkiem było odrzucenie jego oferty. Zamawiający powołał się przy tym na brak wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający wykluczył wykonawcę, albowiem jego wskaźnik płynności finansowej, jak wynikało z przedstawionych w ofercie dokumentów finansowych, wynosił 1,3 (iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych wraz z rezerwami) , podczas gdy wymagane było minimum 1,7.

Odwołanie wykluczonego wykonawcy

Z powyższym nie zgodził się wykluczony wykonawca i wniósł stosowne odwołanie do KIO. Wykonawca wskazał, że zamawiający niewłaściwie podstawił do wzoru przez siebie zaproponowanego w siwz dane finansowe. Pierwotnie w siwz zamawiający wskazał, że wskaźnik CR powinien wynosić co najmniej 2,0 , liczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych. W toku postępowania zamawiający wyjaśnił, iż wzór winien uwzględniać w mianowniku wszystkie zobowiązania i rezerwy. Jednakże na wniosek jednego z wykonawców o obniżenie dolnej granicy wskaźnika, zamawiający odpowiedział, że zmniejsza wskaźnik do minimum 1,7, przy czym jest on liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Tym samym według odwołującego wykonawcy zamawiający w ostatnich wyjaśnieniach powrócił do stosowania wzoru wskazanego w siwz, co skutkuje tym, że w mianowniku nie należy brać pod uwagę rezerw wykazanych w dokumentach finansowych, jak to uczynił zamawiający.

Jak liczyć CR powinna wskazywać siwz

Po rozpoznaniu odwołania Izba uznała, że odwołanie wykonawcy jest zasadne. Podniosła przy tym, że zamawiający w ostatnich wyjaśnieniach wskazał jednoznacznie, jak należy obliczać wskaźnik CR. Według KIO oznaczało to, że wcześniej objaśniony wzór, który zawierał w mianowniku pozycję „rezerwy” przestał być aktualny. Tym samym zamawiający nie był uprawniony do uwzględniania rezerw przy obliczaniu CR odwołującego i innych wykonawców. Izba uznała, że zamawiający w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców powinien na takich samych zasadach badać wysokość wskaźnika płynności finansowej (…) niezależnie od standardu sporządzenia sprawozdania finansowego. Niedopuszczalnym jest, aby zamawiający oceniając warunek udziału w postępowaniu, który jest taki sam dla wszystkich wykonawców, uwzględniał w zależności od sposobu sporządzenia sprawozdania, raz zobowiązania krótkoterminowe, raz zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe. W konkluzji Izba stwierdziła, że zamawiający nie był uprawniony do powiększenia wartości mianownika o wartość rezerwy, a nadto uwzględniania w liczniku wartości przychodów przyszłych okresów, skoro siwz oraz ostatnie wyjaśnienia co do sposobu wyliczania CR nie zawierały takich danych.

Podsumowanie

Jako że nie ma jednolitych zasad obliczania wskaźnika płynności finansowej przyjmuje się, iż to zamawiający określa w siwz wzór w tym zakresie. Dlatego też skoro zamawiający w omawianym przypadku wskazał, iż jedynymi danymi branymi przez niego pod uwagę będą wartość aktywów obrotowych i wartość zobowiązań krótkoterminowych, to nie może on następnie na etapie badania i oceny ofert uwzględniać innych danych finansowych wynikających ze sprawozdań finansowych.

Podziel się artykułem

Drukuj E-mail

Arkadiusz Balcerowicz

jest radcą prawnym

Więcej artykułów:   tego autora   |   z tej kategorii

Arkadiusz Balcerowicz
Powrót

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

temat specjalny

TZO / Wadium

czytaj więcej