Wasielak-Winkler

Środki ochrony prawnej

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „nadzorowany” przez Wykonawców praktycznie od momentu publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia aż po wybór oferty najkorzystniejszej, a nawet czynności bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy.


W ramach tego „nadzoru” Wykonawcy niezadowoleni z działań lub zaniechań Zamawiającego, podejmują decyzje o skorzystaniu z możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Sporządzenie odwołania wymaga wiedzy i doświadczenia oraz musi zostać poprzedzone merytorycznym rozpoznaniem konkretnej sprawy. Prawidłowe sformułowanie zarzutów i żądań odwołania ma bezpośrednie przełożenie na jego skuteczność.


Niekorzystne dla Wykonawcy rozstrzygnięcie KIO, w określonych sytuacjach, może uzasadniać podjęcie kolejnego kroku w ramach ochrony prawnej, mianowicie wniesienie skargi do sądu powszechnego. Krok ten powinien być bardzo przemyślany, także z powodu konieczności dokonania wysokiej opłaty sądowej przez Wykonawcę.

Bez tytułu
08.01.2016

Uzupełnienie dokumentu nieżądanego

http://pixabey.com
05.01.2016

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

signature-34995_1280
03.01.2016

Skuteczność nieczytelnego podpisu