Wasielak-Winkler
kalendarz 2

Początek terminu związania ofertą

02.01.2016   |   
Julita Hoffmann

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Liczenie tzo jako wyjątek od zasady liczenia terminu wynikającego z przepisów kc, liczy się od dnia złożenia oświadczenia, a nie od dnia następnego.

Sposób liczenia tzo

Kwestię biegu terminu związania ofertą reguluje art. 85 ust. 5 ustawy pzp, zgodnie z którym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Liczenie terminu biegu związania ofertą jest uregulowane odmiennie od regulacji kodeksu cywilnego w art. 111 § 2 kc w zakresie początku biegu terminu, ponieważ art. 85 ust. 5 ustawy pzp nakazuje rozpoczynać liczenie biegu terminu wraz z upływem terminu składania ofert, a nie od następnego dnia od upływu terminu składania ofert. Wyjaśnić należy, że reguła kodeksu cywilnego zawarta w art. 111 § 2 dotycząca nie liczenia dnia, w którym nastąpiło zdarzenie dotyczy terminów oznaczonych w dniach. Reguła liczenia terminów oznaczonych w dniach odnosi się do terminów oznaczonych np.: 3 dni, 7 dni, 14 dni. Wówczas nie liczy się do upływu terminu dni zdarzeń, od których biegną terminy wyznaczone w dniach ( 3, 7, 14 itd.), tylko liczy się od następnego dnia. W związku z tym reguła ta nie dotyczy liczenia terminów nie oznaczonych w dniach np.: oznaczonych zdarzeniami, tak jak w przypadku tzo.

Zamawiający nieprawidłowo policzył tzo

W sprawie o sygnaturze KIO 618/15 i 625/15 dotyczącej Zamawiającego – Poczty Polskiej S.A., prowadzącego postępowanie na zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej, rozpatrywanej przez skład trzyosobowy (Renata Tubisz, Piotr Kozłowski, Sylwester Kuchnio) Zamawiający nieprawidłowo ustalił termin związania ofertą w związku z obowiązującym 60 dniowym tzo oraz przedłużeniem tego terminu z powodu złożenia odwołania. Termin składania ofert upływał w dniu 19 grudnia 2015 r. W przypadku gdyby nie było wniesione odwołanie to 60 dni upłynęłoby w dniu 16 lutego 2015 roku (13 dni grudnia 2014 r.; 31 dni stycznia 2015 r.; 16 dni lutego 2015 r.). W związku z wpływem do Izby odwołania w dniu 13 lutego 2015 r. i opublikowaniem wyroku w dniu 27 lutego termin 60 dni związania ofertą uległ zawieszeniu na okres 15 dni, tj. od dnia 13 lutego do dnia 27 lutego 2015 roku, a nie jak to liczył zamawiający od następnego dnia to jest od dnia 14 lutego 2015 roku na okres 14 dni.

Podsumowanie

W przypadku liczenia terminów, których początek lub koniec wyznacza zdarzenie tj. upływ terminu składania ofert, nie należy stosować sposobu liczenia znanego z kodeksu cywilnego, tylko liczyć termin od dnia kiedy doszło do zdarzenia.

Podziel się artykułem

Drukuj E-mail

Julita Hoffmann

jest radcą prawnym

Więcej artykułów:   tego autora   |   z tej kategorii

Julita Hoffmann
Powrót

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

temat specjalny

TZO / Wadium

czytaj więcej