Wasielak-Winkler

Umowa

Zapisy umów w zamówieniach publicznych przygotowywane są przez Zamawiającego, najczęściej w formie załącznika do siwz. Zapobiegliwi Wykonawcy zapoznając się z treścią siwz powinni wnikliwie czytać projekt umowy i w razie takiej potrzeby zwracać się do Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian. W ostateczności rozważenia wymaga wniesienie odwołania na treść siwz. Zamawiający natomiast powinien rozważyć czy wprowadzone do umowy zbyt restrykcyjne zapisy są niezbędne i czy nie wpływają w sposób nadmierny na ryzyko realizacji umowy, a przez to na oferowane wynagrodzenie.


Ponieważ umowy zawierane w zamówieniach publicznych nie mogą być zmieniane w sposób dowolny, w interesie obu stron jest opisanie wszystkich istotnych zmian do umowy, gdyż zapewni to jej sprawną i zgodną z prawem realizację.


Na etapie realizacji umów spory dotyczą najczęściej nienależytego wykonania umowy, skutkiem czego Zamawiający odstępuje lub rozwiązuje umowę i nalicza kary umowne, dodatkowo potrącając je z należnym wynagrodzeniem lub zaspokajając się z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

gold-513062_1280
18.01.2016

Bezpodstawne wzbogacenie w zamówieniach publicznych

estate-raixa-1117519_1920
18.01.2016

Sprzedaż nieruchomości SP i JST – utrata wadium

money-18554_1280
10.01.2016

Zmiana wynagrodzenia – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

egg-583163_1280
08.01.2016

Nadużycie prawa podmiotowego w zamówieniach publicznych

hammer-611582_1280
02.01.2016

Kara umowna jako istotna zmiana umowy