Wasielak-Winkler

Zamówienia poniżej progu

Przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Kwotę progową 30.000 euro rozpatruje się w skali wszystkich zamówień Zamawiającego oraz w skali roku budżetowego.


Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy (netto), bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.
Podstawą ustalenia wartości zamówienia dla danego Zamawiającego w skali roku budżetowego powinien być Zbiorczy Plan Zamówień. Zamówienia publiczne poniżej kwoty progowej należy udzielać w oparciu o indywidulanie przygotowany dla danego Zamawiającego Regulamin, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego.


Do zamówień należy stosować obowiązujące zasady gospodarki finansowej, wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), dotyczące w szczególności wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz z zachowaniem zasady jawności i uczciwej konkurencji.

patient-864838_1280
29.01.2016

Tożsamość przedmiotowa sprzętu medycznego

organization-68954_1920
26.01.2016

Art. 6a ustawy pzp – plan zamówień

euro-163475_1280
11.01.2016

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po podwyższeniu tzw. progu bagatelności