Wasielak-Winkler
http://lexplay.pl/useruploads/teksty/normal_glowna_69c9767d108da27f7fc9918bc0be0103.jpg

,,Zasądzenie odszkodowania” jako przesłanka wykluczenia – część II

20.01.2017   |   
Dominik Styczyński

Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym stwierdzenia zasądzenia odszkodowania jest istnienie prawomocnego wyroku zasądzającego. W związku z tym samo naliczenie kary umownej przez zamawiającego, a w pewnych okolicznościach nawet jej potrącenie z wynagrodzeniem wykonawcy nie powinno stanowić wystarczającej podstawy do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24  ust. 5 pkt. 4 uPzp.

Prawomocność wyroków zasądzających

Warto zauważyć, że uPzp w art. 24 ust. 5 pkt. 4 nie wspomina nic o prawomocności orzeczeń sądowych zasądzających odszkodowania, co w praktyce może budzić wątpliwości w zakresie wyroków sądów, które jeszcze się nie uprawomocniły. Dla ochrony przed pochopnymi decyzjami w zakresie wykluczenia należałoby przyjąć, że powinno to dotyczyć tylko wyroków zasądzających, które nie mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka zaskarżenia – wyroków prawomocnych.

Treść Dyrektywy

Kwestie rozumienia sformułowania ,,zasądzenia odszkodowania” ustanowionego w art. 24 ust. 5 pkt. 4 uPzp komplikuje treść wypełnianych i składanych przez wykonawców JEDZ oraz treść samej Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (art. 57 ust. 4 lit. g) (dalej również jako: ,,Dyrektywa”). W art. 57 ust. 4 lit. g) Dyrektywy mowa jest o ,,doprowadzeniu” przez wykonawcę do ,,wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji”. W niniejszym kontekście ,,doprowadzenie” jest synonimem ,,spowodowania czegoś”, co zresztą potwierdza angielskojęzyczna wersja Dyrektywy. Wobec tego wydaje się, że istnieje dysonans pomiędzy sformułowaniem ,,doprowadzenie do odszkodowania”, a ,,zasądzeniem odszkodowania”. Przy czym doprowadzenie do odszkodowania na pierwszy rzut oka zdaje się być sformułowaniem szerszym niż jego zasądzenie, a co za tym idzie mogłoby się wydawać, że doprowadzenie do odszkodowania dotyczy także sytuacji w których zamawiający jedynie naliczył wykonawcy karę umowną.

Treść JEDZ

Natomiast w formularzach JEDZ posłużono się pojęciem ,,nałożenia odszkodowania”, które to sformułowanie również jest niejednoznaczne i opisywanym kontekście oznacza obciążenie kogoś odszkodowaniem. Niestety wskazane sformułowanie pozostaje neutralne z punktu widzenia źródła i sposobu obciążenia wykonawcy odszkodowaniem, co pozostawia wątpliwości, w szczególności w zakresie kar umownych naliczanych przez zamawiających. Kary umowne stanowią substytut odszkodowania i w związku z tym należałoby przyjąć, że mogą one mieścić się w opisywanym rozumieniu odszkodowania. Jednakże  największe trudności sprawia wskazanie czy nałożenie kar umownych jako zamiennika odszkodowania oznacza to samo co ich naliczenie. W polskim kontekście prawnym oraz językowym mogłoby się wydawać, że tak. Jednakże należy pamiętać, że formularze JEDZ zostały opracowane na podstawie przepisów Dyrektywy i ich zapisy powinny pozostać w pełnej zgodności z treścią Dyrektywy. W związku z tym ,,nałożenia odszkodowania” nie może być rozumiane szerzej niż ,,doprowadzenie do odszkodowania”.

Podsumowanie

Mimo powyższych uwag, które mogą na pierwszy rzut oka nastręczać wątpliwości należy dla bezpieczeństwa obrotu prawnego przyjąć, że ,,doprowadzenie do odszkodowania” czy też ,,nałożenie odszkodowania” powinno być rozpatrywane w sferze wiążącego dla zamawiającego jak i wykonawcy stwierdzenia istnienia szkody oraz zapłaty odszkodowania, co znacznie przybliża niniejsze sformułowanie do ,,zasądzenia odszkodowania”. Wobec tego należy stwierdzić, że podjęcie jednostronnych czynności zamawiającego w postaci naliczenia kar umownych zasadniczo nie będzie spełniać powyższych przesłanek, a co za tym idzie nie będzie w tym wypadku podstawy do zastosowania art. 24 ust. 5 pkt. 4 uPzp.

Jednakże w tym kontekście powstaje jeszcze jedna wątpliwość. Otóż w oparciu o literalną treść Dyrektywy istnieje problem jak kwalifikować kary umowne naliczone przez zamawiającego, które następnie zostały przez niego potrącone z wynagrodzeniem wykonawcy. W takiej sytuacji zasadniczo mamy do czynienia ze skutecznym uzyskaniem odszkodowania przez zamawiającego, jednakże orężem w tego typu sytuacjach powinna być literalna treść art. 24 ust. 5 pkt. 4 uPzp wskazująca na konieczność uzyskania wyroku zasądzającego, a także wykazanie przez wykonawcę aktywności przedsądowej, a w przypadku jej nieskuteczności także sądowej – w zakresie podważania zasadności pomniejszenia jego wynagrodzenia poprzez  potrącenie z karą umowną.

 

Podziel się artykułem

Drukuj E-mail

Dominik Styczyński

jest radcą prawnym

Więcej artykułów:   tego autora   |   z tej kategorii

Dominik Styczyński
Powrót

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

temat specjalny

TZO / Wadium

czytaj więcej